HELLO

Investor Contact

Investor Contact

Jiuzhou Pharmaceutical Investment Securities Department, 99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province