Periodic Reports

Performance Briefing

Jiuzhou Pharma Full-Year 2022 and Q1 2023 Performance Briefing

View Details

Jiuzhou Pharma Q3 2022 Performance Briefing

View Details

Jiuzhou Pharma Mid-Year 2022 Performance Briefing

View Details

Jiuzhou Pharma 2021 Annual Performance Briefing

View Details

Investor Contacts

Investment and Securities Department, Jiuzhou Pharma, No. 99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang